Toujou an sekirite. Toujou louvri. Bon retou.

Retounen nan operasyon pre-COVID-19 yo

Nan Bayhealth, se sekirite pasyan nou yo ak manm ekip nou yo ki toujou pi gwo priyorite an. Pandan n ap travay sou randevou ak pwosedi elektif nou te oblije ranvwaye pou pita akòz COVID-19 lan, ak akeyi retou w nan etablisman nou yo, men kèk nan règleman sa nou etabli yo pou n asire nou ke se sekirite ki rete pi gwo priyorite nou.

Tès

Nou fè tès depistaj pou sentòm COVID-19 lan ak pou ekspozisyon posib ak viris sa a pou tout moun ki antre nan lopital ak nan etablisman medikal nou yo. Moun sa k ap teste w yo pral tchyeke tanperati w epi poze w kesyon espesifik ki gen rapò ak sante w epi ekspozisyon posib ou a viris lan. Pap gen tès depistaj pou pasyan sa yo k ap chèche swen medikal an ijans yo .

Si tanperati kò w wo, oswa ou pa pase tès depistaj lan, nou pa pral otorize w antre nan etablisman nou yo. Nou pral redirije w sou liy dirèk Ekip Jesyon Kowonaviris nou an pou yo fè swivi swen pou ou ak tès posib yo.

Vizit

(Mete ajou 13 novanm 2020)

Akòz sitiyasyon sa a kote nou twouve n kounye an ak COVID-19 la, nou aplike direktiv pou vizit yo nan etablisman nou yo. Tanpri revize enfòmasyon piba a pou w konnen direktiv ki nan diferan lokalite nou yo.

Kanpis nan Bayhealth Hospital, Kent ak Sussex ak Sant Sèvis Ijans Bayhealth, Smyrna

  • Pa gen vizit
  • Eksepsyon yo pral fèt sou yon baz ka-pa-ka pou pasyan sa ki gen tranche pou akouchman yo, pasyan ki nan dènye faz lavi yo, epi pou pasyan ki gen pou sibi pwosedi oswa operasyon an ijans ki egzije asistans espesyal. 

Sant pou pasyan Ekstèn Bayhealth yo ak Biwo pou Gwoup Medikal Bayhealth yo

  • Yo pa admèt okenn vizitè nan zòn sa yo nan moman sa a.
  • Y ap fè eksepsyon si pasyan an bezwen asistans.

Tout moun k ap antre nan yon etablisman nan Bayhealth oblije mete yon mask nan zòn piblik yo ak nan zòn kote yo pa ka aplike distans sosyal 6 pye an.

Aplikasyon Distans Sosyal

Nou atann nou aske tout moun ki antre nan etablisman nou yo konfòme yo a distans sosyal lan epi yo rete a yon distans sis pye parapò a lòt moun depi se posib. Tout moun ki antre nan enstalasyon nou yo oblije mete yon mask oswa yon kouvèti pou figi ki apwouve.

Nou menm tou nou ajoute plèksiglas epi nou rearanje mèb yo, selon jan sa nesesè, pou nou ka plis fasilite distans sosyal lan.

Pral gen kèk ka, kote nou pral mande pasyan yo pou yo rete nan machin yo jiskaske nou kapab wè yo nan randevou nou pwograme pou yo an.

Netwayaj

Nan tout etablisman Bayhealth la, nou kontinye avèk pwosesis amelyorasyon netwayaj ak dezenfeksyon yo, menmjan ak lòt mezi kontwòl enfeksyon maladi espesifik ki baze sou règleman CDC rekòmande kouramman yo. Avèk manm ekip travayè nan anviwònman nou yo ki trè devwe epitou ki byen fòme, mezi netwayaj sa yo ap pouswiv san kanpe.

Pwosedi nan Chiriji

Nou rekòmanse ap fè plis pwosedi nan chiriji, epi pasyan ki pral sibi operasyon yo pral egzije piplis tès anvan operasyon an. Chirijyen w lan ak ekip k ap pran swen w lan pral asire yo ke yo ba ou tout enstriksyon ki nesesè.

Vizit Vityèl

Pou kèk randevou, founisè swen medikal ou an kapab pwograme yon vizit vityèl pou ou.

Ekip medikal ou an pral asire yo ke ou gen tout bagay ou bezwen pou w kapab gen yon randevou avèk siksè.

Nou fè tout randevou teletransmèt yo nan pòtal pasyan nou yo - MyChart - ki bay pasyan aksè a tout enfòmasyon konsènan sante yo ki gen ladan rezime randevou yo ak rapèl sou sante yo.

Akisa W ap Atann nan Randevou w lan

Pou plis enfòmasyon sou sa ou kapab ap atann ou kòm yon pasyan nan yon biwo espesifik oswa yon sant sèvis, pran kontak ak lokal sa a dirèkteman. Pasyan yo pral jwenn tou enstwiksyon ki pi espesifik lè yo pwograme randevou an pou yo.